Menü
Alışveriş Sepetiniz
Tüm Kredi Kartlarına Peşin Fiyatına 3 Taksit ve 14 Gün İade İmkanı!

Gizlilik Politikası

MEGA OPTİK NİHAN ÖZEL SAĞ. HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.

GİZLİLİK POLİTİKASI

 

Güncelleme Tarihi : 10/01/2022

 

1. AMAÇ ve KAPSAM

Temel hak ve özgürlükler alanında son dönemde küresel ölçekte yaşanan hukuki düzenlemelerin en önemli konusunu şüphesiz kişisel veri güvenliği teşkil etmektedir. Hukuki ya da sosyal statüsüne bakılmaksızın her bir bireyin sahip olduğu kişisel nitelikli bilgilerin gizliliği/mahremiyeti alanında AB'nde 2016 yılında yürürlüğe giren bir Regülasyon, üyelik müzakereleri sürecini yürüten ülkemizi de etkilemiştir. Nihayetinde, ülkemizde kişisel veriler konusu ilk önce 2010 yılındaki Referandum ile anayasal bir güvenceye kavuşmuş, akabinde de 2016 yılında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kabul edilmiştir.

MEGA OPTİK (ya da "Şirket") olarak bizler de işlediğimiz kişisel verilerin, özel nitelikli kişisel verilerin, gizlilik arz eden bilgilerin korunmasına önem vermekteyiz. Bu nedenle Şirket olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla, bu tür veri ve bilgilerin iş amaçlarımızla sınırlı olarak, bu politika belgesinde açıklandığı şekilde kullanmak, kaydetmek, saklamak, güncellemek, aktarmak ve/veya sınıflandırmak suretiyle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ("Kanun") uygun olarak işlemek için yeterli, ölçülü ve gerekli idari ve teknik tedbirleri uygulamaktayız.

Bu Gizlilik Politikası, Şirket tarafından yerinde veya uzaktan, fiziksel veya elektronik tüm veri işleme ortamları ve araçlarında işlenen bilgi ve verileri kapsar. Gizlilik Politikası Şirket olarak üretilmiş bulunan tüm katmanlı aydınlatma metinleri, aydınlatma metinleri, politikalar ve yönergeler gibi görünürlük, kontrol ve güvence sağlama araçlarını kapsar.

 

2. TEMEL KAVRAMLAR

 • Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza
 • Anonim hale getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi
 • İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi
 • İlgili kullanıcı: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiler
 • Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi
 • Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi
 • Görevli: Şirket bünyesinde "KVK Görevli Görev ve Sorumlulukları Yönergesi"ne uygun olarak oluşturulan, Şirket, birimleri ve çalışanları tarafından yürütülen tüm kişisel veri süreçlerinin izlenmesi, politikalara uyulup uyulmadığının kontrol edilmesi, kişisel veri süreçlerinin Şirket adına yürütülmesi gibi görevleri bulunan sorumluyu
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler
 • Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi
 • Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi
 • Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

3. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Şirket olarak kurumsal faaliyetlerini yürütürken temas kurduğu ve kişisel verilerini işlediği tüm gerçek kişilere karşı "Veri Sorumlusu" statüsündedir ve yasadan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmekle yükümlüdür. Şirket bu yükümlülüklerini ürettiği ve uyguladığı görünürlük, kontrol ve güvence araçları vasıtasıyla ve aldığı idari tedbirler ile uygun ve ölçülü seviyedeki teknik tedbirlerle yerine getirir.

 

Ünvan :

MEGA OPTİK NİHAN ÖZEL SAĞ. HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.

Adres :

M.Akif Ersoy Mahallesi Atatürk Cad. 8008 Sokak No: 3c/ Merkez OSMANİYE

Telefon :

0 (555) 632 63 63

e-posta (KVK için):

[email protected]

 

4. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİLER

Şirket genel ve yoğun olarak ilgili kişilerin verilerini bu Gizlilik Politikası ve diğer idari ve teknik tedbirler kapsamında işler. Bu kategoriler dışında yer alan gerçek kişilere ait kişisel verilerin işlenmesinde de işbu Gizlilik Politikası başta olmak üzere Şirket veri işleme politikalarına uyulacaktır. Kişisel verileri işlenmekte olan gerçek kişi kategorileri şunlardır:

ÇALIŞAN, TEDARİKÇİ (YETKİLİSİ), TEDARİKÇİ ÇALIŞANI, ÇALIŞAN ADAYI, DİĞER (İNTERNET SİTE ZİYARETÇİSİ), STAJYER, DİĞER (SOSYAL MEDYA KULLANICISI), DİĞER (GERÇEK KİŞİ), DİĞER (HASTA), DİĞER (HASTA YAKINI), DİĞER (KAMU GÖREVLİSİ)

 

5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket işlenen ilgili kişilere ait kişisel veriler, tamamen ve doğrudan Şirket faaliyetleri ve ilgili kişiyle olan ticari, iş veya hukuki bağla ilişkili olmak üzere;

a. GENEL AMAÇLAR

İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

b. ÖZEL AMAÇLAR

Bakım / Onarım Süreçlerini Yönetmek, Kurumsal E-posta Hesaplarını Yönetmek, Hosting Hizmeti Almak, Tesislerin Güvenliğini Sağlamak, Anlık Haberleşme Sağlamak, Elektronik Kanallar Üzerinden İletişim Kurmak, Uygulama Hizmeti Sunmak / Almak, Duyuru Yapmak, Toplu SMS / Elektronik Posta İşlerini Yürütmek, İnternet Sitelerinde Yer Alan Formları Düzenlemek, İnternet Sitesi Çerez Kayıtlarının İşlenmesi, 3308 sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmenin Kurulması ve İfası İşlemlerini Yürütmek, İşletme Bünyesindeki Mesleki ve Teorik (Beceri) Eğitimini Yürütmek, Yasal ve Sözleşme Kaynaklı Yükümlülükleri Yerine Getirmek, Maaşları Ödemek, Verileri Arşivlemek, İcra Kesintisi Yapmak, Fazla Mesailere İlişkin İşlemleri Yürütmek, İşten Ayrılış / Emeklilik İşlemlerini Yürütmek, Çalışanların İzin İşlemlerini Yürütmek, Kıdem İhbar Tazminatı İşlemlerini Yürütmek, SGK Yükümlülüklerini Yerine Getirmek, İstifalara İlişkin İşlemleri Yürütmek, Cari Hesap Kaydı Açmak, Müşteri Kaydı Oluşturmak, Cari Hesap Mutabakat İşlemlerini Yürütmek, Fatura Düzenlemek, Malzeme Kabul ve Çıkış İşlemlerini Yapmak, Tahsilat Yapmak, Ödeme İadeleri İşlemlerini Yönetmek, Mal ve Hizmet Tedariklerini Yönetmek, Avans Ödemek, Ödemeleri Gerçekleştirmek, Kamu Kurumlarına Resmi Bildirimde Bulunmak, Gelir Gider Kayıtlarını Tutmak, Mail Order Yoluyla Tahsilat Yapmak, Pazaryeri Siteleri Üzerinden Satış Yapmak , Sipariş Almak, Sipariş Vermek, Piyasa Fiyat Araştırması Yapmak ve Teklif Almak, Gözlük İmalatının Yapılması, Kontak Lens Satışının Yapılması, Sağlık Kayıtlarını Tutmak, Kamu ve Özel Sektör Denetimleri Yapmak / Yaptırmak

 

6. İŞLENEN KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ ve İŞLEMEK İÇİN YASAL GEREKÇELER

Kişisel verileriniz Kanun'un 5. maddesinde de belirtildiği şekliye öncelikle "açık rıza" şartına dayalı olarak işlenebilmektedir. Ayrıca aynı maddede geçen,

 1. "Kanunlarda açıkça öngörülme"
 2. "Sözleşmenin kurulması ya da ifası" hukuki sebebine dayalı olarak; tarafı olduğunuz sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi,
 3. "Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi" hukuki sebebine dayalı olarak, mahkemeler ve bilgi-belge talep eden kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine cevap verilmesi gibi ilgili mevzuatta öngörülen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 4. "İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması",
 5. "Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması" hukuki sebebine dayalı olarak, olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi
 6. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun "meşru menfaatleri için" veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine istinaden "açık rıza aranmaksızın" işlenebilmektedir.

Her bir veri sahibi kişi grubunun hangi kategorilerdeki verilerinin, hangi diğer yasal gerekçelerle işlendiği aşağıda sayılmıştır.

6.1 ÇALIŞAN VERİLERİ

Şirket olarak bu kişilerin Kimlik, İletişim, Diğer Bilgiler, İşlem Güvenliği, Fiziksel Mekan Güvenliği, Özlük, Finans, Hukuki İşlem gibi genel nitelikteki kişisel verilerini ve Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar, Sağlık Bilgileri gibi özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki listelenen faaliyetler kapsamında ve hukuki gerekçelerle işliyoruz.

6.1.1 Yasal Gerekçeler

1-          6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/f (Meşru Menfaat)

2-          6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/ç (Hukuki Yükümlülük)

3-          5615 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

4-          4857 sayılı İş Kanunu

5-          Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik

6-          5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

7-          2004 sayılı İcra İflas Kanunu

8-          6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

9-          İş Kanunu’na İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği

10-      6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/c (Sözleşmenin Kurulması ve İfası)

11-      4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu

12-      Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği

13-      Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği

14-      6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu

15-      6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

16-      213 sayılı Vergi Usul Kanunu

17-      5411 Sayılı Bankacılık Kanunu

18-      Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik

19-      5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun

20-      5326 sayılı Kabahatler Kanunu

21-      5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

22-      4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun

23-      6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

 

6.2 TEDARİKÇİ (YETKİLİSİ) VERİLERİ

Şirket olarak bu kişilerin Kimlik, İletişim, Diğer Bilgiler, Özlük, Müşteri İşlem, Finans gibi genel nitelikteki kişisel verilerini ve gibi özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki listelenen faaliyetler kapsamında ve hukuki gerekçelerle işliyoruz.

6.2.1 Yasal Gerekçeler

1-          6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/f (Meşru Menfaat)

2-          6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

3-          Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik

4-          6473 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

5-          213 sayılı Vergi Usul Kanunu

6-          5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun

7-          6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/c (Sözleşmenin Kurulması ve İfası)

8-          6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu

 

6.3 TEDARİKÇİ ÇALIŞANI VERİLERİ

Şirket olarak bu kişilerin Kimlik, İletişim, Diğer Bilgiler, Fiziksel Mekan Güvenliği, Özlük, Müşteri İşlem, Finans gibi genel nitelikteki kişisel verilerini ve gibi özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki listelenen faaliyetler kapsamında ve hukuki gerekçelerle işliyoruz.

6.3.1 Yasal Gerekçeler

1-        6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/f (Meşru Menfaat)

2-        6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

3-        Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik

4-        6473 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

5-        213 sayılı Vergi Usul Kanunu

6-        5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun

7-        6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/c (Sözleşmenin Kurulması ve İfası)

 

6.4 ÇALIŞAN ADAYI VERİLERİ

Şirket olarak bu kişilerin Fiziksel Mekan Güvenliği, Kimlik, İletişim, Özlük, Mesleki Deneyim, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Diğer Bilgiler gibi genel nitelikteki kişisel verilerini ve Sağlık Bilgileri gibi özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki listelenen faaliyetler kapsamında ve hukuki gerekçelerle işliyoruz.

6.4.1 Yasal Gerekçeler

1-      6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/f (Meşru Menfaat)

2-      4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

 

6.5 ZİYARETÇİ VERİLERİ

Şirket olarak bu kişilerin Fiziksel Mekan Güvenliği gibi genel nitelikteki kişisel verilerini ve gibi özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki listelenen faaliyetler kapsamında ve hukuki gerekçelerle işliyoruz.

6.5.1 Yasal Gerekçeler

1-      6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/f (Meşru Menfaat)

 

 

 

 

 

6.6 DİĞER (SOSYAL MEDYA KULLANICISI) VERİLERİ

Şirket olarak bu kişilerin Kimlik, İletişim, İşlem Güvenliği gibi genel nitelikteki kişisel verilerini ve gibi özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki listelenen faaliyetler kapsamında ve hukuki gerekçelerle işliyoruz.

6.6.1 Yasal Gerekçeler

1-      6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/f (Meşru Menfaat)

 

6.7 DİĞER (İNTERNET SİTE ZİYARETÇİSİ) VERİLERİ

Şirket olarak bu kişilerin Kimlik, İletişim, İşlem Güvenliği, Pazarlama gibi genel nitelikteki kişisel verilerini ve gibi özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki listelenen faaliyetler kapsamında ve hukuki gerekçelerle işliyoruz.

6.7.1 Yasal Gerekçeler

1-      4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

2-      6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/f (Meşru Menfaat)

 

6.8 STAJYER VERİLERİ

Şirket olarak bu kişilerin Kimlik, İletişim, Özlük, Finans, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Diğer Bilgiler gibi genel nitelikteki kişisel verilerini ve gibi özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki listelenen faaliyetler kapsamında ve hukuki gerekçelerle işliyoruz.

6.8.1 Yasal Gerekçeler

1-          3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

2-          6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/f (Meşru Menfaat)

 

6.9 DİĞER (GERÇEK KİŞİ) VERİLERİ

Şirket olarak bu kişilerin Kimlik, Finans, Mesleki Deneyim, İletişim, Özlük, Müşteri İşlem, Diğer Bilgiler gibi genel nitelikteki kişisel verilerini ve gibi özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki listelenen faaliyetler kapsamında ve hukuki gerekçelerle işliyoruz.

6.9.1 Yasal Gerekçeler

1-        5615 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

2-        6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

3-        6473 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

4-        213 sayılı Vergi Usul Kanunu

5-        Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik

6-        5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun

7-        Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik

 

6.10 DİĞER (HASTA) VERİLERİ

Şirket olarak bu kişilerin Kimlik, İletişim, Müşteri İşlem, Finans, Özlük, Diğer Bilgiler gibi genel nitelikteki kişisel verilerini ve Sağlık Bilgileri gibi özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki listelenen faaliyetler kapsamında ve hukuki gerekçelerle işliyoruz.

6.10.1 Yasal Gerekçeler

1-        6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

2-        Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik

3-        6473 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

4-        213 sayılı Vergi Usul Kanunu

5-        5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun

6-        6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5/c (Sözleşmenin Kurulması ve İfası)

7-        Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik

8-        1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun

 

6.11 DİĞER (HASTA YAKINI) VERİLERİ

Şirket olarak bu kişilerin Kimlik, Diğer Bilgiler gibi genel nitelikteki kişisel verilerini ve gibi özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki listelenen faaliyetler kapsamında ve hukuki gerekçelerle işliyoruz.

6.11.1 Yasal Gerekçeler

1-        Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik

2-        5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun

 

6.12 DİĞER (KAMU GÖREVLİSİ) VERİLERİ

Şirket olarak bu kişilerin Kimlik, Özlük, Diğer Bilgiler gibi genel nitelikteki kişisel verilerini ve gibi özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki listelenen faaliyetler kapsamında ve hukuki gerekçelerle işliyoruz.

6.12.1 Yasal Gerekçeler

1-        Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik

2-        5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun

3-        5326 sayılı Kabahatler Kanunu

4-        5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

5-        4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun

6-        6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

 

7. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Şirket Kanun'un 11.maddesi kapsamında ilgili kişinin veri işlenmeden önce onayını alma hakkının olduğunu, verinin işlenmesinden sonra ise verisinin kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu kabul etmektedir.

Bu anlamda ilgili kişiler İrtibat Kişisine başvurarak;

 1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kanunun 7. maddesinde de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (5). ve (6). maddeler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarını kullanabilir.

Buna karşın, Şirket içinde anonimleştirilmiş verilerle ilgili olarak kişilerin bir hakkı bulunmamaktadır. Kişisel veriler, iş ve sözleşme ilişkisinin gereği, yargısal ya da kamu otoritesince kanuni bir yetkinin kullanılması durumunda ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşabilir.

Sayılan haklar kapsamındaki talepler, Şirket Başvuru Formunu eksiksiz doldurup ıslak imzanız ile iadeli taahhütlü mektupla ve kimlik fotokopileriyle (nüfus cüzdanı için sadece ön yüz fotokopisi olacak şekilde) İrtibat Kişisine ileterek gerçekleştirilir. Başvuru süreci ile ilgili Kişisel Veri Başvuruları Aydınlatma Metnine göz atabilirsiniz.

 

8. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE UYULACAK TEMEL KURALLAR

Şirket birimleri ve çalışanları ilgili kişilerin kişisel verilerini işlerken Gizlilik Politikası ve diğer kurumsal politikaların da üzerine inşa edildiği şu temel kurallara özen göstermeye dikkat edeceklerdir.

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: Şirket kendi topladığı veya diğer taraflarca kendisi ile paylaşılan kişisel verilerin Kanun'da belirtilen ilgili kişinin aydınlatılması, gerekli durumlarda verilerin işlenmesi için ilgili kişinin açık rızasının alınması gibi şartların yerine getirilip getirilmediğini kontrol eder ve sorgular. İlgili kişilerin aydınlatılması, açık rızalarının alınması veya bilgi için yaptıkları başvurulara cevap verirken dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde davranır.
 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Şirket işlediği ve veri tabanlarında tuttuğu kişisel verilerin kontrol mekanizmaları elverdiği oranda doğru bilgiler içerdiğinden emin olmaya çalışır. Mümkün olduğu kadar verileri güncel tutmaya özen gösterir. Veri kaynaklarını doğru bilgi paylaşmaya ve değişikliklerde güncelleme yapmaya teşvik eder. Verilerin toplanması aşamasında doğru ve güncel olduklarını kontrol etmeye dikkat eder.
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: Şirket, kişisel verileri ancak bu Gizlilik Politikasında belirlenen belirli, açık ve meşru amaçlarla işler.
 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Şirket, kişisel verileri işlendikleri amacın sınırları dışında başka bir amaç için işlememeye, böyle bir ihtiyaç doğduğunda ilgili kişinin aydınlatılması ve gerektiğinde açık rızasının alınmasına özen gösterir. Verileri sadece işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır. İş amaçları dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz. Kişisel verilerin başka bir amaçla işlenmesi gerektiğinde Görevli gözetiminde ve onayı ile ilgili uyum araçlarında ve kontrol araçlarında düzeltmelerin yapılması sağlanır.
 5. Süreyle Bağlılık: Şirket, kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmeye özen gösterir. Sözleşmeden kaynaklı kişisel verileri ilgili Kanunlardaki ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında Şirket kişisel veriyi siler ya da anonimleştirir. Hangi kategorideki verilerin ne kadar süre muhafaza edileceği Kişisel Veri Envanterinde belirlenmiştir.
 6. Veri Azaltma: Şirket, birimleri ve çalışanları yasaların ve ilgili mevzuatın zorunlu kıldığı kapsam ve süreler dışında, ancak işleme amacının gerektirdiği miktarda, amaçla ilgili kategorilerdeki verileri toplar ve gerekli olduğu sürece sistemlerinde işlemeye özen gösterir.
 7. Silme ve İmha Etme: Şirket işlemekte olduğu kişisel verileri bağlı olduğu yasalar, sosyal güvenlik, borçlar, vergi ve ticaret hukuku gibi ilgili alan mevzuatında öngörülen sürelerle sınırlı ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklar. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Veri Saklama, Silme, İmha ve Aktarma Politikasına uygun olarak ve Görevli izni ve gözetiminde süresi dolan kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.
 8. Gizlilik ve Veri Güvenliği: Şirket kişisel verilerin işlenmesi, aktarılması ve saklanması süreçlerinin tamamında genel gizlilik kurallarına ve veri güvenliğini sağlanmasına özen gösterir, bu amaçla oluşturulan politika belgelerine ve kurallara uygun işlem yapılır. Ölçülü olmak kaydıyla gerekli ve yeterli idari ve teknik önlemleri alır.

 

9. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Şirket olarak aşağıda sayılan amaçlarla; Kanun'un 8 ve 9. maddelerine uygun olarak iş ilişkisi içinde bulunduğumuz kuruluşlarla, idari, hukuki ve teknik hizmetlerinden yararlandığımız hizmet sağlayıcısı ve çözüm ortağı niteliğindeki yurt içinde ve yurt dışında bulunan resmi ve özel kurum/kuruluşlara aktarılmaktadır.

Bir veri sorumlusu olarak veri paylaştığı kurum ve kuruluşların Kanun'dan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirdiklerinden emin olmak için mümkün olduğu ölçüde gerekli kontrolleri yapmakta, tarafların yükümlülüklerini veri aktarım sözleşmeleri ile güvence altına almaktayız.

9.1. Yurt içi Aktarımlar

Kişisel verileri aşağıda belirtilen yurt içinde yerleşik veri sorumlusu ve veri işleyen statüsündeki taraflarla paylaşıyoruz.

1-      KVK Danışmanı ile İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi, Hizmet Kalitesini Artırmak, Bilgi İşlemek amaçlarıyla,

2-      İl Sağlık Müdürlüğü ile Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Kamu ve Özel Sektör Denetimleri Yapmak / Yaptırmak amaçlarıyla,

3-      Tıbbi Cihaz Satış Noktaları ile amaçlarıyla,

4-      SGK ile Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, SGK Yükümlülüklerini Yerine Getirmek amaçlarıyla,

5-      Bankalar ile Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Ödemeleri Gerçekleştirmek amaçlarıyla,

6-      Kargo Şirketleri ile İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Kargo İşlemlerini Yürütmek amaçlarıyla

 

9.2. Yurt dışı Aktarımlar

Şirket kişisel verilerinizi internet sitemizin yürütülmesi, hizmetlerin geliştirilmesi, ofis iş ve işlemlerinin yürütülmesi ve kullanıcı ve ziyaretçilere hizmet verilmesi, memnuniyetlerinin temini, beklentilerinin karşılanması, iletişim kurulması amaçlarıyla yurt dışında yerleşik aşağıda sayılan hizmet sağlayıcılarla paylaşılmaktadır.

1-      İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Bilgi İşlemek, Elektronik Kanallar Üzerinden İletişim Kurmak, Online Dosya Saklamak ve Paylaşmak amaçlarıyla, ABD menşeli Hotmail ile

2-      Elektronik Kanallar (Sosyal Medya) Üzerinden Tanıtım Yapmak, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla, ABD menşeli Instagram (Meta) ile

3-      İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Anlık Haberleşme Sağlamak amaçlarıyla, ABD menşeli Whatsapp (Meta) ile

Her bir hizmet sağlayıcının kendi gizlilik politikalarına şu bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

1-       Hotmail Gizlilik Politikası

2-       Instagram (Meta) Gizlilik Politikası

3-       Whatsapp (Meta) Gizlilik Politikası

 

10. DENETİM, BAŞVURULAR VE VERİ İHLAL BİLDİRİMLERİ

Şirket kişisel verilerin korunması konusunda gerekli iç ve dış denetimleri yaptırabilmektedir.

İlgili kişilerin yaptığı başvurular en geç 30 gün içerisinde, Görevli tarafından ilgili birimin de görüşü alınarak cevaplanır.

Şirket kişisel verilerle ilgili herhangi bir ihlal olduğu kendisine bildirildiğinde, bu durumun öğrenildiği tarihten itibaren gecikmeksizin ve en geç 72 saat içinde KVK Kuruluna bildirimde bulunulur. İlgili tarafları ve kişileri de aynı şekilde bilgilendirir.

 

11. GÜNCELLEME

İş bu politika belgesi, Şirket kişisel veri işleme şartları, araçları, amaçları ile kapsamı değiştiğinde ve kişisel verilerin paylaşıldığı tarafların değişmesi durumlarında güncellenir. Her bir maddede yapılan güncellemeler ayrı bir tabloda tutulur.

 

12. İLGİLİ ARAÇLAR VE KAYNAKLAR

12.1 İlgili Kontrol ve Güvence Araçları

 1. Bilgi Güvenliği Politikası
 2. Kişisel Veri Saklama, Aktarma, Silme ve İmha Politikası
 3. Temiz Masa Temiz Ekran Politikası
 4. Özel Nitelikli Veriler Politikası
 5. Veri Sahibi Başvuruları Yönergesi
 6. Çerez Politikası
 7. Katmanlı Aydınlatma ve Aydınlatma Metinleri
 8. Kişisel Veri Envanteri
 9. Veri Aktarım Sözleşmeleri
 10. Veri İşleme Sözleşmeleri

12.2 Dış Kaynaklar

 1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 2. KVKK Kişisel Verilerin Korunması Kanununa İlişkin Uygulama Rehberi
 3. KVKK Kişisel Veri İhlal Bildirim Formu Kılavuzu
 4. KVKK Kişisel Veri Güvenliği Rehberi (Teknik ve İdari Tedbirler)
 5. Biyometrik Verilerin İşlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Rehber
 6. Yapay Zeka Alanında Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Tavsiyeler

Daha fazla bilgi için Görevli ile temas kurabilirsiniz.